#لحظه‌_ای_اندیشه

وقتی که صبحانه را آماده می کنی، به دیگران فکر کن
یادت نرود به پرنده ها غذا بدهی.

وقتی که می جنگی به دیگران فکر کن
یادت نرود مردمی را که صلح می خواهند.

وقتی که قبض آب را می پردازی به دیگران فکر کن
به آنها که فقط از ابرها می نوشند.

وقتی که به خانه می آیی – به خانه ات – به دیگران فکر کن
یادت نرود مردمی را که در چادرها پناه گرفته اند.

وقتی که می خوابی و ستاره می شماری به دیگران فکر کن
به آنها که بستری برای خواب و رؤیا ندارند.

وقتی که با استعاره ها رها می شوی به دیگران فکر کن
به آنها که حق بیانشان به یغما رفته است.

وقتی که به دیگران در دوردست ها فکر می کنی به خودت فکر کن
بگو: ای کاش بتوانم شمعی باشم در ظلمات.


#محمود_درويش‎